Basen

BASEN MIEJSKI W STRUMIENIU
      OTWARTY OD 4 LIPCA 2020 R.
  ZAPRASZAMY !!!

ul. Młyńska 14

tel. 662 303 995

Szczegółowe zasady korzystania z basenu kąpielowego w Strumieniu,
przy ul. Młyńskiej 14 zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz przed skorzystaniem z pływalni do zapoznania się i przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad.

2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęte kwarantanną lub izolacją, nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

3. Dezynfekcja dłoni:

3a. Jest obowiązkowa:- przy wejściu do budynku, oraz przy opuszczaniu basenu – przed i po skorzystaniu z toalet, oraz natrysków wewnątrz budynku.

3b. Profilaktyczna – w oznaczonych punktach na terenie obiektu.

4. Zasłanianie ust i nosa (np. maseczka) jest obowiązkowe wewnątrz budynku.

5. W miejscach oznaczonych poziomymi liniami, należy stosować się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki.

6. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba, za wyjątkiem grupy osób wspólnie zamieszkujących.

7. Wewnątrz budynku, na plaży basenowej oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dystans społeczny 2m, za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.

8. Na terenie basenu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1250 osób. W nieckach basenu jednocześnie może przebywać nie więcej niż 192 osoby, przy czym:

8a. w części rekreacyjnej nie więcej niż 100 osób.

8b. w części sportowej nie więcej niż 62 osoby.

8c. na 1 torze pływackim nie więcej niż 4 osoby.

8d. w brodziku nie więcej niż 30 osób.

9. Każdorazowo przed wejściem do basenu należy skorzystać z prysznica.

10. W czasie korzystania z natrysków wewnątrz budynku – max 2 osoby jednocześnie.

11. Na terenie obiektu należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób z zachowaniem dystansu społecznego.

12. Przed wejściem do wody korzystający zobowiązany jest do oszacowania liczby osób znajdujących się jednocześnie w danej części basenu, z której chce skorzystać.

13. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii, regulaminu basenu kąpielowego w miejscowości Strumień oraz do szczegółowych zasad korzystania z pływalni może być wyproszona z obiektu, bez możliwości zwrotu opłaty za wstęp.

14. Podjęte działania dostosowane są do aktualnych zaleceń.

14. W przypadku, gdy w czasie obowiązywania Zarządzenia ulegną zmianie przepisy sanitarne lub inne, korzystający z ww. obiektów obowiązani są do ich stosowania.

Zasady funkcjonowania basenu kąpielowego w miejscowości Strumień,
ul. Młyńska 14 w dobie panującej pandemii COVID-19:

 1. Staranna kontrola parametrów wody basenowej zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
  (Dz. U. 2015, poz. 2016).
 2. W systemach wentylacyjnych udział powietrza recyrkulacyjnego będzie redukowany na korzyść powietrza świeżego.
 3. Ograniczenie osób jednorazowo przebywających na obiekcie do połowy maksymalnego obciążenia tj. 1250 osób (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.06.2020) – umieszczenie czytelnej informacji przed wejściem do obiektu.
 4. Przestrzeganie zasad:
 • dystansu społecznego i utrzymywania min odległości od innych osób wynoszącej 2 m,
 • poruszania się wewnątrz budynku (m.in. w toaletach) w maseczkach,
 • pozostawienie drzwi wejściowych otwartych przez cały czas działania obiektu,
 • zaznaczenie odległości na podłodze przed kasą – oznaczenie strefy czekania – przed kasą może znajdować się jedna osoba – umieszczenie niezbędnej informacji na zewnątrz i przy okienku kasowym,
 • zaopatrzenie kasjerów w środki ochrony osobistej, przyłbice, maseczki, rękawiczki, montaż przesłon ze szkła,
 • oznaczenie niezbędnych odległości w miejscu ustawiania się kolejki do kasy,
 • preferowanie płatności bezgotówkowej,
 • ograniczenie możliwości przedłużania przebywania osób w holu poprzez usunięcie ławek,
 • wyłączenie z dostępności szafek w szatniach,
 • wyłączenie z dostępności szatni wewnątrz budynku (dostępne będą dwie przebieralnie znajdujące się na zewnątrz budynku),
 • wyłączenie z dostępności wypożyczenia parasoli i leżaków,
 • zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kaszlu lub kichania,
 • w pomieszczeniach z natryskami wyznaczenie max. dwóch dostępnych pryszniców zapewniających odpowiedni dystans między klientami,
 • maksymalna ilość osób w nieckach:

  – w części rekreacyjnej nie więcej niż 100 osób.

  – w części sportowej nie więcej niż 62 osoby.

  – na 1 torze pływackim nie więcej niż 4 osoby.

  – w brodziku nie więcej niż 30 osób.

– utrzymanie 2 m odstępu pomiędzy pływającymi

 • zajęcia grupowe – nauka pływania, aqua aerobik itp. – z uwagi na ryzyko nie spełnienia warunków utrzymania dystansu oraz zasad higieny pozostaną odwołane,
 1. Higiena:
 • obowiązkowa dezynfekcja powierzchni części wspólnego użytkowania,
 • częsta dezynfekcja (kilka razy dziennie) elementów takich jak: klamki, drzwi, ławki, włączniki świateł, kurki baterii, poręcze, powierzchnie sanitarne oraz powierzchnie wokół niecek basenowych przez personel serwisu sprzątającego,
 • napełnienie mydłem antybakteryjnym dozowników pod prysznicami,
  w szatniach i toaletach, kontrola stanu i uzupełniania,
 • rozmieszczenie bezdotykowych dozowników z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu, przy wejściu na plażę basenową oraz przy wejściach/wyjściach z toalet – bieżące sprawdzanie stanu i uzupełnianie w razie potrzeby przez personel serwisu sprzątającego,
 • ścisłe przestrzeganie strefy obutej i bosej,
 • przejście z budynku na plażę basenową wyłącznie przez brodzik do mycia stóp,
 • w porze nocnej kompleksowa dezynfekcja obiektu,
 • wprowadzenie kart dezynfekcji,
 1. Rozmieszczenie na terenie całego obiektu piktogramów obrazujących zasady poruszania się z zachowaniem dystansu społecznego.

Ponadto na stronie internetowej ZGKiM, przy wejściu do obiektu, w okolicy kas oraz przy plaży basenowej zostaną umieszczone informacje dla klientów ze szczegółowymi zasadami korzystania z basenu kąpielowego zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

KUPUJĄC BILET AKCEPTUJESZ ZASADY KORZYSTANIA I FUNKCJONOWANIA BASENU KĄPIELOWEGO
W STRUMIENIU

Bilety wstępu na basen kąpielowy są całodniowe- po godz. 16:00 niższe ceny